Forretningsbetingelser for brug af 123camp.dk

Vilkår og aftaleindgåelse
Det er en betingelse for tilmelding som bruger på 123camp.dk, at du har accepteret disse vilkår. Brugerens markering af feltet "Jeg har læst og accepterer 123camp.dk’s forretningsbetingelser", skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og 123camp.dk, hvorefter 123camp.dk og du er bundet af betingelserne. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Oprettelse som bruger

Oprettelse af bruger og "Din Konto"
Ved oprettelse som bruger på 123camp.dk får du "Din Konto" på 123camp.dk, hvortil der kun er adgang med din email og dit kodeord. Efter din tilmelding vil du pr. email modtage en bekræftelse, der indeholder dine loginoplysninger. Kombinationen med email og kodeord er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på "Din Konto" på 123camp.dk.
For at benytte vores services, kræves brugeroprettelse. Efter brugeroprettelse modtages nyhedsmails fra vores medie. Disse nyhedsmails kan frameldes på kontosiden.

Indhold på "Din Konto"
"Din Konto" indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr på de tjenesteydelser, som du gratis gør brug af på 123camp.dk.

Spærring af "Din Konto"
Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til loginoplysninger, skal du straks henvende dig til vores supportafdeling, så din brugerprofil på 123camp.dk kan blive spærret, eller ændre dit kodeord.

 

Datasikkerhed

Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som bruger på 123camp.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos 123camp.dk. 123camp.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

Behandling af oplysninger
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til personoplysningsloven. Dine personlige oplysninger bruger vi i følgende sammenhænge: Når du logger dig ind på 123camp.dk, så du kan få adgang til "Din Konto". Når du opretter en annonce, bliver dit telefonnummer og din email automatisk overført til din annonce, så interesserede brugere kan komme i kontakt med dig. Din adresse bliver automatisk overført til din annonce, så interesserede brugere kan se, hvor du bor. Oplysninger om de handlinger som brugerne foretager på 123camp.dk, vil blive gemt så længe, som det er nødvendigt for, at 123camp.dk kan opfylde sine forpligtelser overfor dig og de forpligtelser, som 123camp.dk er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven. Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med at udvikle forbedringer på 123camp.dk.

Ajourføring af oplysninger
Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Cookies
Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. 123camp.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Såfremt du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan 123camp.dk ikke benyttes.


Handel på 123camp.dk

Oprettelse af annoncer
Når du på 123camp.dk opretter en annonce, udformer du selv din annonce og kan dermed løbende se og vurdere annoncens udformning. Du er selv ansvarlig for indholdet, men 123camp.dk forbeholder sig ret til at redigere din annonce i henhold til 123camp.dks regler for annoncering. Når du opretter annoncer på 123camp.dk, bliver de også automatisk gemt under din "Din Konto", så du har et overblik over de annoncer, som du har indrykket. Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du dermed straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket. Derfor sender vi dig ikke en email med bekræftelse af din annoncering. Når det ikke længere er aktuelt for dig at have en indrykket annonce på 123camp.dk, er du forpligtet til at slette annoncen (f.eks. når en genstand, der er sat til salg, er solgt). Hvis du har afmeldt dig abonnement/automatisk fornyelse, så vil dine annoncer bliver automatisk sat på pause efter den valgte udløbsperiode er udløbet med mindre de bliver forlænget. Du modtager en mail om dette inden annoncen udløber.
Efter yderligere 2 måneder slettes annoncen helt og kan ikke genskabes.

Ændringer af annoncer
Af hensyn til placering og forståelsen af annoncer forbeholder 123camp.dk sig ret til at ændre annonceteksten i en given annonce og ret til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer. Desuden forbeholder 123camp.dk sig ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til brugerne eller 123camp.dk’s tarv eller omdømme.

Abonnementsbetingelser
Abonnement eller automatisk fornyelse af annoncer skal ses som en ekstra service, så skal du ikke tænke på, om din annonce udløber.
Du får en mail 24 timer inden annoncen fornyes. Ved fornyelse trækkes beløbet igen fra dit betalingskort.
Du kan fravælge den automatiske fornyelse under "Dine vogne" eller "Dit udstyr", afhængig af hvilken annoncetype du har valgt at oprette.
Ved brugeroprettelse skal brugeren acceptere forretningsbetingelser, som inkludere abonnementsbetingelser via et flueben. Forretningsbetingelser er altid tilgængelige vha. et link i bunden af websitet navngivet "forretningsbetingelser".
Efter køb af annonce med abonnement, vil der bliver sendt en mail med bekræftelse på at der indgås en abonnementaftale.
Det vil ikke være mulighed for fornyelse af kortnummer. Såfremt betalingskortet er spærret eller udløbet, så vil abonnementet bliver slettet ved næste fornyelse af annoncen. Kunden vil får tilsendt en mail om denne hændelse.

Oplysninger om annoncørers email og/eller telefonnummer
123camp.dk påtager sig ikke ansvar for, om en annoncørs oplysninger om email og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncen er korrekte. 123camp.dk påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annoncøren skulle vise sig at være forgæves.
Enhver form for overdragelse, kopiering eller spredning af annoncernes kontaktmateriale til tredje person udgør overtrædelse af Ophavsretsloven. Såfremt 123camp.dk bliver bekendt med brud på ovenstående licensregel, forbeholder vi os ret til at lukke din adgang til 123camp.dk.

Priser og betalinger
123camp.dk opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt 123camp.dk kræver betaling for den ydelse, du bruger, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere prisen (inkl. moms og eventuelle gebyrer) 123camp.dk's priser er opgivet i danske kroner (DKK), og 123camp.dk kan ændre dem fra tid til anden. 123camp.dk kan vælge at ændre sine priser midlertidigt eksempelvis i forbindelse med reklamearrangementer eller nye ydelser; disse ændringer træder i kraft, når 123camp.dk annoncerer reklamearrangementet eller nye ydelser. Din betaling til 123camp.dk kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for vores ydelser, når de forfalder. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne. Når du betaler med kreditkort, dankort eller på anden måde, vil den fremviste pris være inklusiv moms og eventuelle gebyrer.

Fortrydelsesret
Når betalingen er gennemført, vil man straks få vist sin annonce på 123camp.dk. Fremvisningsperioden gælder fra betalingstidspunktet og frem til udløbet af den periode man har betalt for. Fremvisning er personlig. Aftalen om fremvisning af sin annonce på hjemmesiden samt betalingen herfor er bindende til betalingsperiodens udløb. Der er ingen fortrydelsesret, da du tager ydelsen i brug ved opnåelse af fremvisning af sin annonce på hjemmesiden og indbetalt betaling betales ikke retur. Hvis du har afmeldt dig abonnement/automatisk fornyelse, så skal du som bruger selv foretage ny betaling, for fortsat at have fremvist til den valgte annonce på 123camp.dk efter udløbet af annoncens fremvisningsperiode. Man vil ikke automatisk blive opkrævet ny betaling med mindre man er tilmeldt abonnement/automatisk fornyelse.

Udlevering af bruger- og annonceoplysninger
Annonce- og brugeroplysninger udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Udlevering til politi, advokat, forsikringsselskab eller forbrugerstyrelsen sker efter interesseafvejning. Anmodning om udlevering af annonce- og brugeroplysninger inklusiv begrundelse rettes skriftligt til 123camp.dk på kontakt@123motor.dk.
IP-adresser udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Anmodning om udlevering af IP-adresser inklusiv begrundelse rettes skriftligt til 123camp.dk.

 

Regler for annoncering
Når du annoncerer på 123camp.dk er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

Ophør
Såfremt du vil ophøre med at være oprettet som bruger på 123camp.dk, skal du kontakte os.

Ophavsrettigheder
Al information der ligger på 123camp.dk er 123camp.dk’s ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra 123camp.dk

Links
Det er ikke tilladt at etablere links til 123camp.dk på en sådan måde at 123camp.dk fremtræder i det fremmede websites frame. Det er ikke tilladt organiseret at oprette dybe links til 123camp.dks indhold uden forudgående aftale med 123camp.dk. Der må alene linkes til forsiden.

Support
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din brug af 123camp.dk, kan du henvende dig til.
E-mail-adresse: kontakt@123motor.dk

Ansvarsfraskrivelse
123camp.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på 123camp.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er 123camp.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er 123camp.dk, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos 123camp.dk. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af 123camp.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af 123camp.dk, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for 123camp.dks kontrol. 123camp.dk forholder sig ikke til de indtastede priser og data. Der tages forbehold for fejl eller mangler i annoncer og 123camp.dk er ikke erstatningsansvarlig for annoncers indhold eller tekniske oplysninger, hvorfor 123camp.dk ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater.

Misligholdelse af vilkår
123camp.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. 123camp.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, som hovedregel kontakte vi dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til os, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af 123camp.dk.Turbosalg på 123camp.dk

Det juridiske forhold mellem dig og 123camp.dk
123camp.dk har ikke den fysiske ejendomsret til varer solgt gennem os. 123camp.dk er et auktionsfirma, som også har et website. Her udbydes varer til salg, som tilhører sælger (tredjemand). 123camp.dk kan derfor ikke drages til ansvar for solgte varer, de oplysninger, som afgives og for selve transaktionen. Dette beskrives i det følgende.

Købt som beset
123camp.dk ejer ikke de varer, som sælges gennem vore turbosalg/auktioner og tjenester. Varer, som sælges eller annonceres gennem en af 123camp.dk’s tjenester sælges uden garanti af tredjemand. Derfor er 123camp.dk ikke ansvarlig for fejl og mangler for solgte eller annoncerede varer. For så vidt angår varer solgt på 123camp.dk turbosalg er varerne købt som beset medmindre sælger har anført andet. Ingen reklamationer mod hverken 123camp.dk, skifteret, kurator eller auktionsleder tages til følge.

Ingen garanti for tjenester
123camp.dk kan ikke holdes ansvarlig i forsinkelser eller udfald i 123camp.dk’s tjenester under denne aftale for så vidt disse skyldes forhold uden for vor kontrol uanset at vi vil gøre brug af alle til rådighed værende midler for at opfylde vore forpligtelser ifølge aftalen. Du anerkender at din adgang til vort website undertiden kan afbrydes. Det kan skyldes mange forskellige forhold, herunder serverudfald, strømudfald, kabelbrud, service- og vedligeholdelse, opdateringer med nye eller forbedrede muligheder og tjenester.

Ingen garanti for varebeskrivelser
Vi kan ikke kontrollere eller komme med udsagn om mængde, kvalitet, ægthed, sikkerhed eller legalitet over de varer, som sælges eller annonceres. Vi kan heller ikke garantere fuldstændige informationer, sandhed eller nøjagtighed i varebeskrivelser.

Fortrydelsesretten ved turbosalg
Når en forhandler køber et produkt ved et turbosalg, så er der ingen fortrydelsesret. Og der er ikke fortrydelsesret hos 123camp.dk, da vi ikke er part i salget. 123camp.dk formidler kun salget af produktet for den auktionerende person.
123camp.dk skal tilgodese, at alle turbosalg afvikles etisk korrekt, og at man som køber hos en auktionerende person, kan afgive bud i tillid til, at de andre bud, der afgives på et turbosalg, er reelle. Vi kan derfor ikke fortsætte relationen med brugere, der misbruger vores turbosalg, på en sådan måde, at der opstår et mønster, der tyder på, at der ikke har været reel intention om at stå ved de afgivne bud.
123camp.dk vurderer konkret i hvert enkelt tilfælde, om en brugerens budgivningsmønster er i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne målsætning. Såfremt vi konstaterer adfærd, der tyder på misbrug, vil vi vælge at lukke og inaktivere brugerens konto hos 123camp.dk.

Salær
123camp.dk modtager et salær fra Sælger.
Salgssalæret udgør minimum 999 DKK inkl. moms. Er højeste bud inkl. moms over 50.000 DKK, så er salæret 2 % af højeste bud inkl. moms, som Sælgeren af vognen ved oprettelsen af turbosalget accepterer at betale til 123camp.dk, såfremt sælger har accepteret at sælge til den opnåede salgspris.
Sælger er endvidere forpligtet til at betale salgssalær såfremt handlen ikke gennemføres på grund af Sælgers forhold, eksempelvis fordi sælger har beskrevet vognen anderledes end køber med rette kunne forvente.
123camp.dk modtager ikke et salær fra Køber.
Vedr. et afsluttet turbosalg, hvor Sælger trykker Nej til højeste salgspris, så er salæret 0 kr.

Turbosalgets gennemførelse
Tilmelding af motorcykler til turbosalg.
Private sælgere kan tilmelde motorcykler til turbosalg via 123camp.dk.

Vognens tilstand og beskrivelse.
Ved tilmelding af vognen indestår Sælger for, at vognen er i overensstemmelse med Sælgers beskrivelse af vognen. Ved oprettelsen forpligter Sælger sig således til at levere et produkt som beskrevet.
Ved oprettelsen skal Sælger beskrive vognen så præcist og loyalt som overhovedet muligt. Der skal beskrives alle forhold, som er relevante for en Køber, herunder særligt vognens stand. Sælger skal angive alle pletter, fugtskader, ridser, skrammer, buler mv.
Sælger skal altid oplyse, om der er andre rettigheder over vognen, som fx ejendomsret, pant, udlæg eller ejendomsforbehold, og om der er andre forhold, der begrænser Sælgers mulighed for at råde over vognen, og Sælger indestår for, at vognen inden handlens endelige gennemførelse sælges fri og ubehæftet.
Sælger erklærer i øvrigt at have oplyst loyalt om alle forhold.

Start og slut på turbosalg.
123camp.dk bestemmer suverænt start og sluttidspunkt på turbosalg oprettet på 123camp.dk.
123camp.dk forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden betaling af noget vederlag til Sælger eller Køber, at ændre tidspunkt eller helt aflyse et ellers planlagt turbosalg. Denne ret har 123camp.dk også efter turbosalget er påbegyndt.
Køber har 48 timer til at besvare et købstilbud, herefter bliver købstilbuddet annulleret.

Bud.
Afgivne bud er bindende for den afgivende, potentielle Køber. Bud kan derfor ikke efter afgivelsen nedsættes eller annulleres.
De bydendes identitet holdes hemmelig indtil et turbosalg er afsluttet.

Sådan byder du

På turbosalget byder du således
Vil du byde på en vare på turbosalg skal du være logget ind og være professionel forhandler hos 123camp.dk, for at systemet kan registrere dit bud.

Budgivning for professionelle forhandlere
Du vælger hvilket beløb du maksimalt vil give for varen.
Du klikker på "Afgiv bud".

Du har mulighed for at forhøje dit bud. Beslutter du dig for at byde mere for en vare end ved første bud, kan du altid øge dit bud.
For budgivningen gælder princippet om "Først-til-mølle". Lægger to kunder det samme bud ind på en vare, vil den kunde, der først lægger bud få hammerslaget. Således vil en kunde, der lægger et bud ind på en vare på fx 5.000,- kr. få varen, selvom anden kunde senere byder 5.000,- kr.

Modtagelse af e-mail ved vunden turbosalg.
Du vil altid modtage en e-mail, hvis du vinder et turbosalg. 
123camp.dk kan dog ikke gøres til ansvar for udefrakommende faktorer, der forsinker eller forhindrer e-mailen i at komme frem.

Sælgers mulighed for at trække vognen ud af turbosalg.
Vognen kan af Sælger trækkes fra turbosalget uden omkostninger. 

Forbud mod salg til anden side.
Sælger er, efter at have tilmeldt vognen og medmindre vognen trækkes fra turbosalget, uberettiget til at sælge vognen andre steder end på turbosalget på 123camp.dk. Sælger af vognen er dermed uberettiget til at sælge vognen til andre Købere end dem, der byder via turbosalget på 123camp.dk. 

Sælges vognen til anden side på trods af ovennævnte, er Sælger pligtig at betale en aftalt bod på i alt kr. 10.000,00 til 123camp.dk og den højestbydende Køber til fuld og endelig afgørelse af den begåede misligholdelse. Boden fordeles således, at der til 123camp.dk beregnes et sædvanligt salgssalær. Det beløb, som herefter er til rest, overføres til den højestbydende Køber som kompensation for, at Køber ikke erhverver adkomst til vognen. Køber kan ikke herudover rette noget krav mod Sælger. Køber kan ikke rejse noget krav mod 123camp.dk om inddrivelse af beløbet, eller i øvrigt rette noget krav imod 123camp.dk.

Levering
Levering af vognen sker med købers afhentning af vognen, med mindre andet kan aftales.
Afhentning skal ske senest 7 dage efter vognen er købt på turbosalget.
Når køber afhenter vognen skal betaling ske på en banknoteret/bankudstedt check eller kontant.
Der er købers ansvar at handlen gennemføres og at vognen afhentes indenfor de gældende turbosalgsbetingelser.
Når Køber eller en af dennes campingvognskyndige ansatte/repræsentanter afhenter vognen hos Sælger er Køber forpligtet til straks at foretage en sædvanlig undersøgelse af vognen, herunder til at afprøve vognen. Køber skal straks efter afslutningen af sine undersøgelser meddele Sælger sine eventuelle indsigelser vedrørende vognen.
Såfremt Køber ikke meddeler Sælger berettiget indsigelse om vognens stand, betragtes vognen som ”købt som beset”. Køber kan herefter intet krav rette mod sælger, med mindre vognen lider af væsentlige skjulte mangler og Sælgeren har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Samtidig med sælgers udlevering af vognens registreringsattest underskriver køber og sælger slutseddel og køber bekræfter dermed at have fået udleveret vognen.
Beskadigelser sket ved afhentning og bortkørsel af købte effekter betales af køber eller udbedres for dennes regning.